NOWY PROJEKT STOWARZYSZENIA: „ZNANE I NIE ZNANE – ZABYTKI ELBLĄGA”

Zadanie będzie polegało na przygotowaniu  cyklu  filmów dokumentalnych o zabytkach Elbląga z wykorzystaniem  najnowocześniejszych technik audiowizualnych  wraz z  ich publikacją w internecie, na FB oraz w telewizjach należących do Stowarzyszenia Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne z siedzibą w Elblągu.

Przedmiotem projektu jest realizacja 8 krótkometrażowych filmów dokumentalnych o zabytkach Elbląga. Każdy z odcinków poświęcony zostanie innemu obiektowi – od katedry św. Mikołaja po latarnię gazową przy Sądzie Okręgowym. Ich niezwykłą, często nieznaną historię przybliży ks. dr Andrzej Kilanowski, a do realizacji użyte zostaną najnowsze środki techniki z dronami i kamerami wysokiej rozdzielczości.

Celem głównym projektu jest popularyzacja wiedzy o Elblągu, edukacja lokalna i wzmacnianie lokalnego patriotyzmu w okresie od lutego do końca grudnia 2018r., ale też wzmacnianie pozycji Elbląga na mapie turystycznej i kulturalnej Polski. Zrealizowane w projekcie filmy pracować będą przez wiele lat na wizerunek miasta wśród turystów, zachęcając ich do odwiedzenia miasta i poznawania jego historii. Będą także świetnym instrumentem dla nauczycieli, instruktorów i opiekunów do kształtowania wiedzy o Elblągu. Ich zamieszczenie w internecie i powszechny dostęp poprzez media społecznościowe stwarzać będą możliwość do indywidualnego poznawania historii Elbląga i jego zabytków.

Cele szczegółowe:

1.Wzrost zainteresowania zabytkową architekturą Elbląga,

2.  Zintensyfikowanie promocji Elbląga  poprzez ochronę zachowanych zabytków i opieki nad nimi,

3. Tworzenie i ochrona lokalnych zasobów kultury,

4.  Efektywne wykorzystanie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie działalności instytucji kultury, co przyczyni się do rozszerzenia oferty turystycznej i kulturalnej miasta i okolic,

5. Wzrost atrakcyjności oferty kulturalnej poprzez prezentowanie wiedzy w atrakcyjnej formie wizualnej (technika z wykorzystaniem drona).

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy atrakcyjności kulturowej, wpłynie na spójność miasta i jego konkurencyjność w regionie. Dodatkowo realizacja celów  przyczyni się do podniesienia jakości i standardów usług kulturowych. Podjęte w projekcie działania, zmierzające do opracowania filmów  przyczyniają się do upowszechnianie informacji o dziedzictwie.

 
Partnerem projektu jest Elbląskie Towarzystwo Kulturalne.

Przedsięwzięcie jest realizowane do 1 lutego 2018r.  do 31 grudnia 2018r. przy współudziale finansowym Gminy Miasta Elbląg.