Misja i cele

Misja i Cel


Misją Stowarzyszenia jest rozwój telewizji lokalnych jako ważnego instrumentu dialogu społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej w Polsce.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Integracja i rozwój środowiska telewizyjnych nadawców lokalnych i regionalnych oraz osób działających w branżach pokrewnych,
 2. Reprezentowanie środowiska  telewizyjnych nadawców lokalnych na zewnątrz, a w szczególności przed organami państwowymi,
 3. Działalność na rzecz rozwoju mediów lokalnych i regionalnych oraz demokracji lokalnej w Polsce,
 4. Budowanie Społeczeństwa Informacyjnego
 5. Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w następujących obszarach:
  a) zdrowie publiczne,
  b) promocja zatrudnienia i aktywizacja osób pozostających bez pracy,
  c) kultura fizyczna i sport.
  d) promocja regionów,
  e) upowszechnianie praw konsumenta,
  f) ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
  g) turystyka, rozwój regionalny i lokalny,
  h) promocja kształcenia ustawicznego,
  i) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego,
 6. Kształtowanie i upowszechnianie zasad nowoczesnych standardów europejskich w zakresie działalności społeczno-gospodarczej
 7. Propagowanie tolerancji, dobroczynności i działań charytatywnych
 8. Wspieranie inicjatyw społecznych

Rozwijanie działalności pożytku publicznego i wolontariatu.